تورمشهد

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 037
شروع: شنبه - ۲ بهمن ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲ بهمن ۱۴۰۰
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: 010
شروع: یکشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۵ بهمن ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۳ بهمن ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 012
شروع: چهارشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۸ بهمن ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۶ بهمن ۱۴۰۰
ظرفیت: ۹ نفر
کد تور: 013
شروع: پنجشنبه - ۷ بهمن ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۹ بهمن ۱۴۰۰
مدت سفر: ۲ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۷ بهمن ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانمشهد۲۳:۴۵۱۱:۴۵economyاتوبوس-
۲تهرانمشهد۱۸:۳۰۰۶:۳۰economyاتوبوس-
۳تهرانمشهد۱۹:۵۵۲۰:۵۵اتاهواپیما-
۴تهرانمشهد۰۶:۰۰۰۷:۰۰تابان ایرهواپیما-
۵تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰کاسپینهواپیما-
۶تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰تابان ایرورهواپیما-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانمشهد۲۳:۴۵۱۱:۴۵economyاتوبوس-
۲تهرانمشهد۱۸:۳۰۰۶:۳۰economyاتوبوس-
۳تهرانمشهد۱۹:۵۵۲۰:۵۵اتاهواپیما-
۴تهرانمشهد۰۶:۰۰۰۷:۰۰تابان ایرهواپیما-
۵تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰کاسپینهواپیما-
۶تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰تابان ایرورهواپیما-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانمشهد۲۳:۴۵۱۱:۴۵economyاتوبوس-
۲تهرانمشهد۱۸:۳۰۰۶:۳۰economyاتوبوس-
۳تهرانمشهد۱۹:۵۵۲۰:۵۵اتاهواپیما-
۴تهرانمشهد۰۶:۰۰۰۷:۰۰تابان ایرهواپیما-
۵تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰کاسپینهواپیما-
۶تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰تابان ایرورهواپیما-
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف
۱تهرانمشهد۲۳:۴۵۱۱:۴۵economyاتوبوس-
۲تهرانمشهد۱۸:۳۰۰۶:۳۰economyاتوبوس-
۳تهرانمشهد۱۹:۵۵۲۰:۵۵اتاهواپیما-
۴تهرانمشهد۰۶:۰۰۰۷:۰۰تابان ایرهواپیما-
۵تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰کاسپینهواپیما-
۶تهرانمشهد۲۳:۰۰۰۰:۳۰تابان ایرورهواپیما-

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
درجه سختی: متوسط

مبلغ جریمه

ردیف قوانین مبلغ جریمه
۱طبق قوانین می باشد۰

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

جدول پذیرایی

روز صبحانه ناهار شام اقامت
مکان توسط مکان توسط مکان توسط نوع اقامت توضیحات
۱هتلما------
۲هتلما------

ما: کلا ۲ وعده شامل: ۲ وعده صبحانه

Array
Array