شرح

آدرس: Downtown Burj Khalifa Street, Dubai, United Arab Emirates

موقعیت اقامتگاه